Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Direct een afspraak maken?


Bel ons op 0227 - 54 36 82
Of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Algemene Voorwaarden

Praktijk Podotherapie West-Friesland B.V.

 1. Podotherapie
  Behandeling en onderzoek van (pijn)klachten aan voeten of (pijn)klachten hogerop in het lichaam als gevolg van verkeerde stand of functie van de voeten, inclusief beenlengteverschil | Preventieve behandeling en onderzoek (ter voorkoming van) diabetes, reuma | (Preventief) voetonderzoek oncologie | Schimmelnageldiagnostiek |
 2. TRM-trajecten
  Coaching, advisering, training d.m.v. Triggerpoint Reset Methode


 (Versie april 2020)

Wat goed dat je dit document leest!
PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND B.V. stelt zich graag aan jou voor.
PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND B.V. is een besloten vennootschap opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66959411 en 37161478, met verschillende vestigingen en nevenvestigingen.

Hoofdvestiging:

Praktijk Podotherapie West-Friesland B.V.
Waterborg 279
1671 NN Medemblik  

www.podotherapiewestfriesland.nl   
E. | info@podotherapiewestfriesland.nl     
T. | 0227 – 54 36 82
_________________________________________________________________

Inleiding

 1. Behandelingsovereenkomst
  PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND B.V. richt zich op:
 • Onderzoek en behandeling van patiënten met klachten aan de voeten of klachten hogerop in het lichaam als gevolg van een verkeerde voetstand of verkeerde voetfunctie, inclusief beenlengteverschil.
 • Preventieve behandeling van patiënten met diabetes, reuma of andere chronische aandoeningen om complicaties aan de voeten te voorkomen.
 • Preventieve behandeling van kinderen om klachten aan voeten of hogerop in het lichaam als gevolg van een verkeerde voetstand of verkeerde voetfunctie, inclusief beenlengteverschil.
 • (Preventief) Voetonderzoek en -behandeling van oncologie patiënten.
 • Onderzoek: lichamelijk (voet) onderzoek, echo, drukmeetsystemen, neurologisch voetonderzoek, schimmelnagel diagnostiek.
 • Therapievormen: advies, oefeningen, ortheses, nagelbeugels, podotherapeutische zolen, op maat gemaakte sandalen, slippers of huisschoenen, Medical Taping, podomanipulatie, instrumentele voetbehandeling, (medisch) pedicure behandeling.


Wanneer jij je laat behandelen door een van onze medewerkers, of telefonisch / online producten bestelt, ontstaat een zogenaamde ‘behandelingsovereenkomst’. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk uit de wet dwingend anders wordt voorgeschreven. Zie hiervoor de bepalingen 7:446 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.  

2.      TRM-trajecten / Coachovereenkomst (duurovereenkomst)

PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND biedt ook trajecten aan op basis van de Triggerpoint Reset Methode: het helpen van mensen – zowel individueel als in groepsverband – met gezondheidsklachten gezond, fit en pijnvrij te worden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van advisering, training en coaching, alles in de meest ruime zin van het woord.

PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND B.V. werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

Hieronder worden ter verduidelijking allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document kunt tegenkomen. Verder lees je in de artikelen onder welke voorwaarden PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND B.V. haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.

 

1. Definities

 • Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod - al dan niet mondeling - die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 • Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 • Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst in de zin van artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Geschil: Een onopgeloste klacht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Klacht: een klacht over een gedraging, handeling of nalaten van een medewerker van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND over de zorg.
 • Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 • KP: Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 • NVvP: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
 • Offerte: Elke aanbieding van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 • Opdracht: De dienstverlening of het product dat door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND geleverd wordt.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument, zijnde een cliënt of patiënt) of rechtspersoon (ook wel bedrijf, zakelijke afnemer of ondernemer genoemd) met wie PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND de overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND waarin omschreven staat dan wel mondeling besproken is, welke dienst of product PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten (duurovereenkomst/coachovereenkomst of behandelingsovereenkomst).
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND geen invloed kan uitoefenen en waardoor PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag of dagen van nationale rouw;
  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  • overheidsbesluiten;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND;
  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  • epidemieën of pandemieën;
  • computerstoringen;
  • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 • Partijen: PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND en jij samen.
 • Provoet: Branchevereniging pedicure.
 • Schriftelijk: Alle communicatie tussen PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 • Vergoeding: Het tarief dat wij voor de opdracht hebben afgesproken.
 • WKKGZ: Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

2. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND waarop PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening met jou.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten of verlengingen van de opdracht.
 • Door de volgende zaken verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
  • (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.

Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.

 • Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 • Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ (dus wat er oorspronkelijk is bedoeld) van deze voorwaarden.
 • Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • We zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND, inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, door wie dan ook, alles in de meest ruime zin van het woord.
 • Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Alle offertes en prijsopgaven door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij ook een termijn van aanvaarding is gesteld.
 • Eveneens heeft PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. Jij hebt, nadat dit kenbaar is gemaakt, 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven jou niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege. Ook zijn eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten - waaronder verzend- en administratiekosten – niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
 • Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND aangeeft dat dit wel het geval is.
 • Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens en informatie waarop PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND het aanbod baseert.

4. De uitvoering van de overeenkomst

 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 • Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND.
 • Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van het traject dan wel de behandeling. Het is van belang dat de gebruiksvoorschriften en aangedragen adviezen worden nageleefd.
 • Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De trajecten die PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat jij meer leiderschap toont, kiest voor jezelf tot en met het verbeteren (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van jou op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade is uitgezonderd: zie verder artikel 10).
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 • De looptijd van de opdracht verschilt, maar wordt altijd vooraf duidelijk gecommuniceerd.Voor de TRM-trajecten geldt dat deze gemiddeld 6-8 weken duren, tenzij anders overeengekomen.

5. Specifieke bepalingen podotherapeutische behandelingen

 • Dit artikel geldt specifiek voor jou als je een behandelingsovereenkomst met PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND aangaat (bekijk specifiek de artikelen 7:446 tot en met 468 van het Burgerlijk Wetboek).
 • Voor het verlenen van een behandeling is jouw goedkeuring vereist.
 • Indien je tussen de 12 en 16 jaar bent is naast jouw goedkeuring ook goedkeuring vereist van je wettelijk vertegenwoordiger, tenzij de behandeling kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor jou te voorkomen.
 • Indien je jonger dan 12 jaar bent, dient jouw wettelijk vertegenwoordiger goedkeuring te geven.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, behoudens gewichtige redenen.
 • De hulpmiddelen (o.a. zolen, orthese, nagelbeugel) betreffen een therapie, welke dan soms ook wat tijd nodig heeft voor het zijn vruchten afwerpt. Ook is het mogelijk dat in de loop van de tijd jouw hulpmiddelen gecorrigeerd dienen te worden, omdat de stand van je voet verandert (met mogelijk nieuwe klachten als gevolg), corrigeert, dan wel omdat jouw klachten zijn afgenomen of verdwenen zijn, je niet reageert op de ingestelde therapie of er sprake is van een correctie/compensatie die niet in een keer kan worden ingebracht. Dit kan betekenen dat de zoolelementen verlaagd, verhoogd en/of dat er nieuwe elementen ingebracht worden. De kosten hiervoor zullen apart berekend worden.
 • Ondanks dat er een hulpmiddel in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen er geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking. Er worden door de podotherapeut en/of diens medewerk(st)ers alleen verwachtingen op het beoogde resultaat uitgesproken. Van jouw therapeut mag je wel verwachten dat hij/zij zijn/haar uiterste best doet jouw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als paramedicus bestaat er dan ook een inspanningsplicht, geen resultatenplicht.
 • Bij het verlenen van podotherapeutische dienstverlening dan wel producten, worden jou gebruiksvoorschriften meegegeven. Volg deze voorschriften altijd op.
 • Indien een aanpassing nieuwe klachten of verergering van de klachten met zich meebrengen en dit binnen drie maanden na ontvangst van het aangepaste hulpmiddel is gemeld en aantoonbaar door het hulpmiddel wordt veroorzaakt (dit ter beoordeling van de behandelende therapeut), zal redelijkerwijs het volgende bezoek en eventuele aanpassing aan het hulpmiddel als service gelden. De behandelende therapeut beslist in deze. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van uw hulpmiddel(en).
 • In sommige gevallen en op aanvraag kan een hulpmiddel worden toegezonden. De verzending is altijd op risico van de patiënt. In geval van aanvraag van toezending worden verzendingskosten berekend.

6.  Inschakelen van derden

 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zo nodig communiceren.

7.  Betaling(svoorwaarden)

 • De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst.
 • Praktijk Podotherapie West-Friesland heeft zijn debiteurenadministratie deels uitbesteed aan Infomedics Factoring B.V. waardoor in die gevallen de betalingsvoorwaarden van Infomedics Factoring B.V.
 • Behandelingen die volledig vanuit de basis- of aanvullende verzekering worden vergoed zullen door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND rechtstreeks worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling.
 • Als de kosten niet/deels worden vergoed door de zorgverzekeraar, dan vindt facturatie plaats via Infomedics.
 • Contante betaling is onder omstandigheden en in overleg met PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND mogelijk.
 • TRM trajecten worden rechtsreeks gefactureerd door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND. Daarbij geldt dat betaling in termijnen mogelijk. Is, maar het traject zal pas aanvangen als de gehele hoofdsom is voldaan.
 • De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 • Ingeval je diabetes mellitus hebt met een Sim classificatie 2 en risicoprofiel 2 of hoger, zullen de nota’s betreffende bezoeken met als doel preventie op het ontstaan van wonden ingediend worden bij de aanwezige zorgketen. Hiervoor dient de huisarts aangesloten te zijn bij deze zorgketen en moet tevens de hoofdbehandelaar zijn. In geval er geen ketenzorg is, worden de bezoeken betreffende bezoeken met als doel preventie op het ontstaan van wonden voor patiënten diabetes mellitus met een risicoprofiel 2 of hoger aan de zorgverzekeraar gedeclareerd en vallen onder de basisverzekering, zonder dat het wettelijke eigen risico van toepassing is. Dit geldt ook voor een jaarlijkse screening voor patiënten diabetes mellitus met zorgprofiel 1. Voor alle andere zaken geldt dat de nota betaald dient te worden aan Infomedics.
 • Jij blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten, ondanks dat Praktijk Podotherapie West-Friesland de kosten mogelijk rechtstreeks indient bij de zorgketen of zorgverzekeraar. Indien een zorgketen of zorgverzekeraar om welke reden dan ook, de kosten niet geheel of gedeeltelijk vergoedt aan Praktijk Podotherapie West-Friesland, dan dien je deze kosten te voldoen aan Infomedics. Indien je een factuur thuis ontvangt en je hebt wel recht op vergoeding, betaal dan de factuur en declareer het bedrag bij je verzekeraar.

8. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 • Zowel jij als PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen voor PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  • een verzoek tot faillissement;
  • (voorlopige) uitstel van betaling; of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND heeft bij annulering door jou (consument zijnde) het recht om de volgende zaken in rekening te brengen:
- alle tot dan toe gemaakte kosten en
- de redelijke kosten van gederfde winst.

9. (Online) Programma/traject (duurovereenkomst)

 • Bij het volgen van een programma/traject, geldt het volgende:
  Voor het deelnemen aan een programma/traject is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND heeft bij annulering door bedrijven voor aanvang van het behandeltraject (dat wil zeggen: voordat er activiteiten zijn gestart) het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, die bestaan uit:
  1. Annulering binnen 24 uur: 30% van het totaalbedrag;
  2. Annulering tussen 1 week en 24 uur: 20% van het totaalbedrag;
  3. Annulering tussen 1 en 2 weken: 10% van het totaalbedrag.
 • Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
 • Het afzeggen van een afspraak (binnen een traject) kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Binnen deze 24 uur heeft PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.

10. Deelnemer Events/Workshops/Masterclass/Training

Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan een ticket voor een nieuwe datum).

 • Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kent een coulanceregeling. Deze houdt in dat door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND aan te merken bijzondere gevallen, kan worden besloten om in het voordeel van jou af te wijken van bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
 • Is PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

11. Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten die een TRM-traject volgen.

 • Bij een koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND
 • Als je een bedrag betaald hebt, zal PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 • Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kan jouw herroepingsrecht uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.
 • De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
  - de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming door jou; en
  - jij hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van ontbinding.

12. Overmacht

 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of verzetten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade of terugbetaling aan de andere partij.
 • Als PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van overmacht zal PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zich naar redelijkheid inspannen om je te voorzien van een alternatieve oplossing.

11. Aansprakelijkheid (geldt alleen bij TRM-trajecten)

De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke klanten/bedrijven:

 1. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade.
 2. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is bovendien slechts aansprakelijk indien je aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 4. Aansprakelijkheid van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Bovenstaande bepalingen gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND.

Leden 7 t/m 11 gelden uitsluitend voor consumenten:

 1. Je bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND en kan PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND gerelateerde diensten.
 2. Indien PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND ingeschakelde derden;
  d. Overmachtssituaties;
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Aansprakelijkheid van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND tot de vergoeding van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Je vrijwaart PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND hiertegen en stelt PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

12. Welzijn
en Garantie

 • Je verklaart jezelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND
 • Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van jouw welzijn, is het oordeel van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND doorslaggevend.
 • Er geldt een garantietermijn van 3 maanden op producten, zoals podotherapeutische zolen, slippers en sandalen.
 • Er geldt een garantietermijn van 2 weken op het eventueel loslaten van nagelbeugels.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

Je mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND geproduceerde methoden, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

14. Klachten

 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND doet er alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 • Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan zul je PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is aangesloten bij meerdere branche- en beroepsorganisaties, zoals ProVoet, KP en NVvP.
 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten wij samen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of klachtenfunctionaris van voornoemde organisaties waarmee PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND voldoet aan de eisen die de WKKGZ stelt.
 • Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 • Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Geheimhouding en privacy/AVG

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  - PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  - de informatie algemeen bekend wordt;
  - PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Persoonsgegevens die PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 • PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 • De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 • Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 • De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

 

Voor een verkorte versie van bovenstaande verwijzen wij u naar ons Huishoudelijk Reglement

N.B. onze Algemene Voorwaarden zijn altijd leidend.

 

[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.