Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Direct een afspraak maken?


Bel ons op 0227 - 54 36 82
Of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Huishoudelijk Reglement

Praktijk Podotherapie West-Friesland

Welkom bij Praktijk Podotherapie West-Friesland. Binnen onze praktijk bestaan een aantal huisregels, waarvan we u hierbij op de hoogte stellen.

Toegankelijkheid

Podotherapeutische behandelingen of verbijzonderingen daarvan, worden met of zonder verwijzing (DTP) van een arts of medisch specialist gegeven. DTP betekent Directe Toegankelijkheid Podotherapie. Bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing naar een Podotherapeut kunt,  terwijl daarbij het recht op vergoeding  blijft. Mits u aanvullend verzekerd bent voor Podotherapie. Sommige zorgverzekeraars eisen echter nog steeds een verwijsbrief voor zij tot uitkering wensen over te gaan. Kijkt u dus goed of uw zorgverzekering een verwijsbrief eist.

Kwaliteit

Alle Podotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG- register art. 34 (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Podotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar. Alle Podotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Podotherapie). In het KP zijn alleen Podotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KP gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • deelname aan de NVvP klachtenregeling
  • deelname aan verplichte na- en bijscholing
  • werken conform de NVvP richtlijnen
  • voldoen aan de werkeis (minimaal 16 uren p/week gedurende 5 jaren) 

Aanmelden

Op het moment die u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde Podotherapeut. Naast reguliere Podotherapie zijn in onze praktijk de specialisaties sportPodotherapie, kinderPodotherapie, Oncologisch VoetzorgVerlening en Podomanueeltherapie aanwezig. Tijdens de eerste behandeling wordt er een intakegesprek  en een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 45-60 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het verloop van de behandeling omvatten en met u worden besproken. Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met  een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (BurgerServiceNummer) in onze administratie op te nemen.

Annuleren of wijzigingen van een afspraak

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur (1 werkdag) van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was, kan dan een andere patiënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Nog beter is het om ons te mailen. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand te zijn geschied als ware het 1 werkdag/24 uur van te voren.

Wanneer een patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, kan het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening worden gebracht. Dit verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit bedrag niet.

De praktijk stuurt indien van u een mailadres bekend is een bevestigingsmail op moment dat de afspraak wordt gemaakt en een herinneringsmail ca. één week voor uw afspraak. Dit is een service van de praktijk. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het niet ontvangen van een herinnering bij een eventuele volgende afspraak ontslaat u niet van de plicht uw afspraak na te komen of tijdig af te zeggen.

Indien uw afspraak tussentijds wordt gewijzigd (bijvoorbeeld de afspraaktijd is langer of korter gemaakt of deze wordt verplaatst van de ene behandelaar naar de andere behandelaar) krijgt u over de wijziging 2 mails: Allereerst een annuleringsmail en vervolgens een nieuwe bevestigingsmail. Het systeem is dusdanig opgebouwd dat dit helaas niet anders kan. Soms worden de mails in omgekeerde volgorde bezorgd.  Wanneer u dus 2 mails achter elkaar ontvangt, kunt u er zeker van zijn dat uw afspraak gewoon nog bij ons in de agenda aanwezig is.

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd, dat wij geen inzicht meer kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw  zorgverzekeraar

Privacy

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de beroepsvereniging NVvP en de wet AVG, dat u op onze website kunt vinden onder het tabje Veelgestelde Vragen. Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Alles wordt tegen kostprijs verrekend. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts en/of uw verwijzer verslag doen van de behandeling nadat u voor de eerste keer ter controle bent geweest. In geval van DTP kan dit alleen met uw toestemming.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.                                                  

Huisdieren

Huisdieren zijn in het gezondheidscentrum niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding t.b.v. fysieke beperkingen (hulphond, slechtzienden).

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze patiënten/cliënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij werken binnen de praktijk volgens de Hygiëne richtlijnen opgesteld door de beroepsvereniging  NVvP.

Behandeling en resultaten

Uw behandelaar heeft volgens de wet een inspanningsplicht, wat inhoudt dat hij/zij u zo goed mogelijk tracht te helpen. Verwachtingen over het te behalen resultaat zullen worden besproken, echter deze kunnen niet altijd overeen komen met het resultaat dat u verwacht of verwacht had. Dit is vooraf niet in te schatten. Uw behandelaar heeft dan ook geen resultatenplicht.

Uw verplichtingen

Volgens de wet bent u verplicht de behandelaar zo goed mogelijk te informeren over uw medische geschiedenis en actuele situatie. En verleent u uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening. Ook moet u uw hulpverlener of zorginstelling betalen. (bron:www.rijksoverheid.nl)

Betalingen

Bent u aanvullend verzekerd? Dan sturen wij onze rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Bij een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt u een restant nota door het bedrijf Infomedics thuisgestuurd.

Als u niet (aanvullend) verzekerd bent voor podotherapie, dan sturen wij u de rekening. De nota’s worden u door het bedrijf PAYT toegestuurd. Wij verzoeken u vriendelijk: betaal uiterlijk binnen  14 dagen na factuurdatum uw rekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt u de wettelijk rente over het openstaande bedrag en brengt PAYT u extra administratiekosten in rekening.

Heeft u een klacht over de rekening? Meldt u deze dan binnen 14 dagen bij PAYT.

Heeft u een vraag over de rekening? Ingeval u zolen heeft gekregen, heeft u bij het ophalen een uitleg ontvangen van de rekening. Wij verzoeken u deze eerst te bekijken. U kunt ook op hier klikken voor uitleg.

Mocht u toch nog vragen hebben? Wij vernemen deze graag van u en geven u uitleg.

Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw klacht. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost? Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) . Voor meer informatie klikt u hier

Dit huishoudelijk reglement is gepubliceerd op onze website www.praktijkpodotherapiewestfriesland.nl en hiermee komen voorgaande huishoudelijke reglementen te vervallen.

Voor een uitgebreide versie van alle rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn altijd leidend.